, implanty zielona góra
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Transport plemników i możliwość zapłodnienia jaja

Transport plemników w narządzie płciowym kobiety, procesy, które w tym czasie umożliwiają męskim komórkom wykazanie swych zdolności zapładniających oraz procesy, które przygotowują jajo do zapłodnienia przez plemnik są zależne od warunków powstałych w pochwie, szyjce macicy, w macicy oraz w jajowodzie. Warunki te są uzależnione od produkcji hormonów.

Odsetek występowania raka w pooperacyjnych kikutach szyjki

Sposób ten ma tę wyższość nad innymi mniej radykalnymi, że nie spostrzega się po nim ani nawrotów, ani też powstawania raka w kikucie pooperacyjnym. Śmiertelność nie jest większa niż przy zastosowaniu innych metod. Prowadzi jednak – wcześniej lub później – do zbliznowacenia sklepień pochwy, skrócenia ich, a czasem i do zapalenia pochwy, które mogą utrudniać stosunki płciowe. Przeciwwskazanie do wyboru tej metody stanowią świeże zakażenie sromu i pochwy albo takie miejscowe warunki anatomiczne, które mogłyby b)ć powodem zbytniego przedłużenia się operacji. Zabieg może być wykonany tak drogą brzuszną, jak i przez pochwę.

Gruczoły Bartholina i opuszki przedsionka

Opuszki przedsionka są to narządy parzyste, znajdujące się w ścianie sromu, długości 3-4 cm, zbudowane z tkanki gąbczastej, leżące po obu stronach wejścia do pochwy u podstawy warg sromowych mniejszych. Są to ciała jamiste przedsionków, stanowiące odpowiednik opuszki prącia. Przy podnieceniu seksualnym ciała jamiste wypełniają się krwią, co doprowadza do wytworzenia się dwóch miękkich poduszek zwężających wejście do pochwy.

GRANICE NORMY I PATOLOGII SEKSUALNEJ CZĘŚĆ 2

Ścisłe odgraniczenie normy od patologii w ujęciu medycznym ma ogromne znaczenie dla lekarzy, bowiem pozwala na odróżnienie stanu prawidłowego od chorobowego, wymagającego leczenia. Różnicowanie to jest ważne, jeśli nie chce się czynności lekarskich zbytnio rozszerzyć na wszelkiego rodzaju problemy seksualne, wchodzące raczej w zakres psychologii seksualnej. W tym ostatnim przypadku lekarz stałby się zwykłym doradcą. Wprawdzie porada, nawet jednorazowa, również może mieć charakter leczniczy, ale nie powinna się stawać centralnym zadaniem lekarza. Nie przeczy to tezie, że ingerencja lekarska usprawiedliwiona jest w każdym przypadku poprzez sam fakt zwrócenia się człowieka do lekarza, w myśl zasady wygłoszonej przez Weizsackera, że „chory jest, kto zwraca się do lekarza”.

Jajko kobiece i jego rozwój

Jajko kobiece jest jedną z największych komórek ustroju. Średnica jego wynoisi 0,25 mm. Posiada ono duży zapas substancji odżywczych, koniecznych do rozwoju zarodka w początkowych jego okresach. Jajko nie posiada zdolności do samoistnego poruszania się i jest przesuwane w kierunku jamy macicy ruchem migawkowym rzęsek nabłonka oraz skurczami jajowodu.

TRZY RODZAJE WIĘDZI MIĘDZYLUDZKICH – KONTYNUACJA

Zdolność do miłości człowieka (braterskiej, bliźniego) w postaci potrzeby kontaktu emocjonalnego ma charakter dziedziczno-wrodzony uwarunkowana jest czynnikami biologicznymi, podobnie jak zdolność do mówienia lub słyszenia. Potencjalnie tkwiące w człowieku zdolności ujawniają się i rozwijają w różnym stopniu w ciągu życia człowieka. Zależy to od bardzo wielu czynników zewnętrznych, związanych przede wszystkim ze środowiskiem rodzinnym w jakim wyrasta dziecko. Środowisko to, a zwłaszcza rodzice przyczyniają się do silniejszego lub słabszego rozwoju zdolności do miłości poprzez rozbudzanie potrzeby kontaktu emocjonalnego. Równocześnie środowisko wychowawcze poprzez kształtowanie u dzieci postaw życzliwości wobec innych ludzi wpływa w sposób zasadniczy na rozwój zdolności do miłości rozumianej jako postawa. Środowisko też w głównej mierze (poza własnymi przemyśleniami) wpływa na kształtowanie się miłości „systemowej”, na przykład chrześcijańskiej miłości jednoczącej ludzi w miłości do Boga.

Obojnactwo rzekome

Rozwój narządu rodnego w kierunku męskim czy żeńskim podlega (szeroko cytowanemu w piśmiennictwie) prawu Josta, opracowanemu w 1953 r. i stwierdzającemu, że u ssaków rozwój wewnętrznych i zewnętrznych części narządu rodnego u obydwu płci jest dwufazowy, przy czym pierwsze z nich rozwijają się do 10 tygodnia życia płodowego, a drugie do 15 tygodnia życia płodowego. W obydwu etapach musi działać czynnik androgenny, gdyż jego brak, niezależnie od determinacji genetycznej i istnienia jąder, powoduje rozwój żeńskiego narządu rodnego. Jeśli czynnik endogenny zadziała zbyt późno, to może on spowodować rozwój zewnętrznych części narządu rodnego w kierunku męskim, przy jednoczesnym zachowaniu wewnętrznych części narządu odpowiadających płci żeńskiej. Obojnak taki posiada prawidłowe najądrza, nasie- niowody, mosznę z jądrami i prącie, przy równocześnie rozwiniętych jajowodach, macicy i pochwie. Należy podkreślić wybiórcze działanie gonad, gdyż w razie obojnactwa prawdziwego naprzemiennego, po stronie jądra rozwija się część wewnętrzna narządu męskiego, a po stronie jajnika – jajowód i macica. Z zestawienia tego wynika, że u kobiet brak wspomnianego powyżej czynnika androgennego, działającego litycznie na przewody Mullera, prowadzi do rozwoju narządu rodnego w kierunku żeńskim. Prawo Josta wyjaśnia więc w logiczny sposób możliwość istnienia dużych różnic pomiędzy uwarunkowaniami genetycznymi, gona- dalnymi i narządowymi, które dotyczą nie tylko narządu rodnego, ale także rozwoju trzeciorzędowych cech płciowych, zwłaszcza w przypadku ginekomastii.

Mięśniaki podśluzowe

Mięśniaki podśluzowe występują bardzo często pojedynczo i wtedy powodują równomierne powiększenie się macicy. Jeśli rozwija się jednak więcej podśluzo- wych mięśniaków, każdy z nich może się poddawać skurczom macicy w odmienny sposób, tak że proces „rodzenia się“ ich może wykazywać duże różnice. Niekiedy guzy te uciskają na siebie wewnątrz macicy, skutkiem czego kształt ich – zwykle okrągły lub jajowaty – zmienia się na wicloboczny.

CZYNNIKI WYZNACZAJĄCE ZACHOWANIE SEKSUALNE CZŁOWIEKA CZĘŚĆ 2

Cechą charakterystyczną zachowania jest jego ukierunkowanie na pewien efekt końcowy, czyli cel (np. uzyskanie satysfakcji seksualnej). Tym samym cel staje się standardem samoregulacji, a zachowanie jest tak regulowane, aby uzyskać wyznaczony efekt końcowy. Regulacja zachowania u człowieka jest jednak procesem o tyle skomplikowanym, że często obejmuje nie tylko działania podjęte w celu realizacji celu, ale także regulację samych celów (Lewicki, 1969). W zależności od warunków zewnętrznych i wewnętrznych człowiek dąży do różnych celów, zmienia je, dokonuje korekty, ustala ich hierarchię ważności i kolejność realizacji. Najbardziej wartościowe formy zachowań człowieka związane są z optymalnym poziomem aktywizacji organizmu, pełną świadomością działania, pozwalającą na poprawne kierowanie swoim zachowaniem (Tomaszewski, 1966). Każde jednak zachowanie jest funkcją dwóch rodzajów czynników: sytuacyjnych i osobowościowych. Stopień determinacji zachowania przez każdy z tych czynników może być różny, ale trudno wyobrazić sobie takie zachowanie, w którym sytuacja albo osobowość nie miałyby żadnego, chociażby najmniejszego znaczenia. Lewicki (1969) rozpatruje zachowanie jako funkcję czterech czynników, z których trzy pierwsze mieszczą się w pojęciu sytuacji (zewnętrznej i wewnętrznej), a czwarty oznacza wpływ osobowości. Zależność tę wyznaczono formułą:

Okres występowania pierwszej miesiączki u dziewcząt w Ameryce

W kulturach plemiennych aktywność seksualna dziewcząt w okresie dziecięcym przechodzi bez przeszkód w aktywność w okresie dojrzewania i dojrzałości. Według Gobharda (1968) jedynie 13% kobiet podawało, że aktywność seksualna przed dojrzewaniem przemieniła się bez przeszkód w aktywność dojrzałą, natomiast u reszty badanych seksualizm został „zwyciężony”. To właśnie zjawisko doprowadziło przedtem Freuda do teorii o ukrytym okresie seksualizmu. „Ukryty” seksualizm u dziewcząt nie jest jednak żadnym fenomenem biologicznym, lecz kulturowym i występuje tylko w kręgu cywilizacji zachodniej. 1