, refleksologia stóp warszawa yonelle.pl/zabiegi/oferta/zabiegi-na-cialo/zabiegi-na-spuchniete-nogi-i-stopy/refleksologi
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

Potylica

Potylica wstawia się do wchodu w ten sposób, że obie jej połowy powinny wejść jednakowo głęboko do miednicy, inaczej mówiąc, szew strzałkowy biegnie w środku płaszczyzny wchodu w równych odległościach od spojenia łonowego i wzgórka kości krzyżowej. Ten sposób wstawiania się główki nazywamy osiowym, czyli synklitycz- nym (ryc. 83). Jeśli tylna kość ciemieniowa opuści się do wchodu niżej! jak przednia, wówczas szew strzałkowy przebiega bliżej spojenia łonowego i mówimy o nieosiowoś ci lub przodowaniu kości ciemieniowej tylnej, czyli asynklityzmie tylnym (ryc. 84). Przeciwnie, jeśli głębiej opuści się do wchodu kość ciemieniowa przednia, a tylna stoi wyżej, wówczas szew strzałkowy znajduje się bliżej wzgórka kości krzyżowej i wtedy nazywamy to nieosiowością

Nuda

Wypróbowany niefarmaceutyczny środek obniżania napięcia nerwowego, budzenia apatii, senności i obojętności wobec wszystkiego i wszystkich. Tak szerokie zastosowanie nudy już w najdawniejszych wiekach interesowało zwłaszcza literatów i artystów i zainteresowanie to trwa do dziś, z tym, że dzięki wynalazkowi druku, radia, filmu i telewizji dostarczanie pacjentom nudy odbywa się bez porównania sprawniej, miż miało to miejsce w przeszłości.

MASTERS I JOHNSON I ICH BADANIA

Badania Mastersa i Johnson zmierzały zasadniczo do odpowiedzi na dwa pytania: 1) jakie zmiany zachodzą w organizmie mężczyzny i kobiety pod wpływem stymulacji seksualnej, oraz 2) dlaczego mężczyzna i kobieta zachowują się tak, a nie inaczej w czasie reakcji na stymulację seksualną. Badacze ci ostatecznie przełamali barierę zakłamania, nienaukowych oporów i tabu w odniesieniu do eksperymentów naukowych w zakresie seksu człowieka. Dostarczyli oni bogatego materiału obiektywnie sprawdzonych faktów z zakresu psychofizjologii seksualnej, mających olbrzymie znaczenie dla poznania mechanizmów leżących u podstaw reakcji seksualnych człowieka. Badania ich stanowią duży wkład w dziedzinę poznania najbardziej intymnej sfery życia człowieka. Zastrzeżenia dotyczące możliwości negatywnego wpływu aktywności seksualnej w sztucznych warunkach eksperymentalnych na przyszły indywidualny erotyzm badanych nie potwierdziły się. Wprawdzie sugestie i techniki stosowane w czasie badania stały się integralną częścią osobistych wzorów reakcji seksualnych badanych, lecz miały one wpływ pozytywny, gdyż pozwalały na hardziej efektywne, udoskonalone reakcje seksualne. Zastrzeżenia dotyczące możliwości zniekształcenia i wypaczenia wyników przy ich interpretacji, zgodnie z osobistymi doświadczeniami, skłonnościami, upodobaniami lub uprzedzeniami badaczy, zostały ominięte przez zastosowanie techniki obiektywnie rejestrującej zachodzące reakcje. Zarzuty, że ochotnicy zgłaszający się do tego rodzaju eksperymentów mają skłonności ekshibicjonistyczne, które z kolei mogą być źródłem pewnych nieprawidłowości fizjologicznych w ich organizmach, ograniczających wartość eksperymentu, nie są przekonywające. Argumentami takimi można szermować w każdej innej dziedzinie eksperymentów dokonywanych na ludziach, zarzucając np. masochizm ochotnikom poddającym się sondowaniu żołądka, cewnikowaniu pęcherza itp.

Proces zapalny macicy

Zależnie od umiejscowienia procesu zapalnego macica ulega przesunięciu do boku, do przodu, do tyłu lub do góry. Oprócz bólów w dole miednicy, dolegliwości pęcherzowych i kiszkowy ch mogą występować krwawienia z macicy.

SEKS A SZTUKA

Za punkt wyjścia przyjmijmy twierdzenie, że sztuka odzwierciedla rzeczywistość, a w szczególności – bo ta sprawa nas tu głównie interesuje – rzeczywistość człowieka, określoną dominującymi w danej epoce przekonaniami, postawami moralnymi i światopoglądowymi, stosunkiem do świata, wyznaczonym czynnikami zarówno moralnymi, jak i intelektualnymi, oraz różnymi układami społecznymi. Rzeczywistość ta ulega różnorodnym przetworzeniom – transformacjom i deformacjom – wskutek specyficznego sposobu widzenia jej przez artystę, jego artystycznych zamierzeń i przyjętych założeń. Podejmując próby wyznaczenia roli seksu w sztuce musimy więc sięgnąć do nastawień wobec tej problematyki, panujących w rzeczywistości społecznej danego okresu. Nie wolno nam również pominąć faktu, że sposób przedstawiania seksu w sztuce nie jest tylko wyrazem nastawień panujących w społeczeństwie, lecz także kształtuje nastawienia. Zjawiska pozaartystyczne, jak funkcjonujące społecznie prądy umysłowe, postawy, przekonania, systemy wartości itp., znajdują swój wyraz w sztuce, ale z kolei ulegają jej wpływowi, ponieważ dzieło sztuki nie jest nigdy wiernym odbiciem faktów. Indywidualny sposób widzenia rzeczy przez artystę, jego wizja świata, akcentuje i ujawnia czynniki niedostrzegalne w potocznym widzeniu, ukryte pod warstwą stereotypowych sposobów widzenia świata sztuka nadaje rangę temu, co wydawało się nieważne, demaskuje złudność wartości uważanych za istotne.

Rola szyjki macicy w mechanizmie zapłodnienia

Szyjka macicy, podobnie jak pochwa, w fizjologicznym mechanizmie zapłodnienia pełni rolę zbiornika dla plemników, dostarczyciela energii ruchowej, filtru przepuszczającego przede wszystkim najbardziej żywotne i aktywne plemniki oraz rolę ochronną przed zakażeniem bakteryjnym, rzęsistkowym lub grzybkowym głębiej położonych dróg rodnych. Szyjka posiada dość znaczną powierzchnię błony śluzowej ze względu na jej liczne pofałdowania, kanał o długości 2,5 – 3 cm, ujście wewnętrzne do macicy oraz ujście zewnętrzne do pochwy, którego średnica zmienia się w cyklu reakcji seksualnych kobiety.

Próba Spiegelberga

Stwierdzenie tych fizykalnych cech tkanki rakowej, które polegają na nieela- stycznym stwardnieniu części zajętych przez nowotwór, dalej sklonr ości do tworzenia się owrzodzeń, zwłaszcza w okolicy ujścia zewnętrznego, oraz łamliwości i kruchości, które ułatwiają krwawienia urazowe, nakazuje wykonanie badania mikroskopowego, gdyż tylko w ten sposób ustala się pewne rozpoznanie.

W pewnych jednak przypadkach wątpliwości nasuwające się badającemu uprawniają do zastosowania pomocniczych metod, których celem jest wykazanie nieprawidłowego zachowania się tkanki w obrębie owych miejsc podejrzanych. Do metod tych należy:

Opisana już wyżej próba Schillera. Wykonuje się ją we wzierniku. Jest to próba dowodząca niezwykłej kruchości tkanki rakowej. Polega ona na możności szczególnie łatwego wprowadzenia guziczka sondy macicznej w głąb utkania nowotworowego, które nie stawia takiego oporu, jak prawidłowo zachowująca się szyjka maciczna.

Inotropowo-ujemny wpływ na serce

Przy tej okazji warto wspomnieć o właściwościach kardiowybiórczych LBA oznacza to blokowanie (łj receptorów adrenergicznych w sercu, bez wpływu bądź z bardzo niewielkim wpływem na receptory (}2 w oskrzelach, Ma to kliniczne znaczenie w leczeniu niemiarowości u chorych z astmą oskrzelową i przewlekłym nieżytem oskrzeli. Właściwość tę mają praktolol i atenoiol. Pozostałe spośród używanych w klinice LBA tej właściwości nie mają i zastosowane u chorych z niewydolnością oddechową zaostrzają objawy bronchospastyczne [6, 15].

Pierś obwisła

Sam przerost sutków można by sobie tłumaczyć szczególną wrażliwością ich tkanki gruczołowej na prawidłowe lub spotęgowane oddziaływanie ciał rujopędnych jajnika, za czym przemawiałoby występowanie tego schorzenia w okresie pokwitania, w ciąży i w razie istnienia nowotworów jajnika. Nie dostarczono na to jed- nak dotąd żadnych przekonujących dowodów. Być może, że przyczyną schorzenia jest też jakieś zaburzenie w zespołowym oddziaływaniu na sutek hormor. ów płciowych i innych hormonów ustroju.

Leczenie. Przerost sutków w ciąży nie wymaga leczenia, gdyż ustępuje samoistnie do porodzie. W pewnych jednak przypadkach, kiedy przychodzi do wybitnego osłabienia ustroju albo powikłań (zakażenie), należy uciec się do przerwania ciąży albo do zabiegu operacyjnego.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE STOSOWANIA ESTROGENÓW

W przebiegu prawidłowego cyklu u kobiet z prawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi obserwuje się spadek ciśnienia skurczowego i rozkurczowego w fazie przedowulacyjnej, Ale są także doniesienia o wzroście ciśnienia krwi w fazie folikuiarnej i spadku w fazie lutealnej.