, informację o sterydach sterydonline.pl
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5

All

Czynniki powodujące utratę sił żywotnych u kobiety

Do drugiej grupy trzeba zaliczyć: a) zanik macicy przedwczesny z powodu przedwczesnego przekwitania b) usunięcie macicy lub obu jajników przy zabiegu operacyjnym c) zarośnięcie światła macicy po przyżeganiu lub naświetlaniu promieniami Rtg d) zniszczenie tkanki jajnikowej wskutek rozwoju guzów jajników po obu stronach (rak, mięsaki).

Wszelkie czynniki powodujące utaytca sil żywotnych kobiety w następstwie chorób ostrych i przewlekłych oraz wyczerpania fizycznego i nerwowego powodują zwykle czasowe zatrzymanie miesiączek. Czynność gruczołów płciowych jest w takich przypadkach przejściowo zbędna dla ustroju i dlatego zostaje zatrzymana jako jedna z pierwszych wraca ona, z chwilą kiedy ustrój się wzmocni.

Czym jest czy nierządny? Część 2

Nic tedy dziwnego, że na tle pojęcia „czyn nierządny”, którym posługują się kolejne polskie kodeksy, pojawiły się i pojawiają się nadal różne zabiegi interpretacyjne. Zdaniem twórcy kodeksu z 1932 r. J. Makarewicza (1937), przez „czyn nierządny” można rozumieć wszelkie zblij żenie cielesne z wyłączeniem spółkowania małżeńskiego. W motywach Komisji Kodyfikacyjnej do art. 204 kodeksu z 1932 r. (przepis o zgwałceniu), pokrywającego się z obowiązującym obecnie art. 168 § 1 kodeksu z 1969 r., spotykamy pogląd, że o zakwalifikowaniu czynu jako nierządnego decyduje ocena sędziego, który potrafi rozróżnić zachowanie mające cechy „niewinnej” pieszczoty czy poufałości od czynów o zabarwieniu erotycznym, biorąc jako punkt odniesienia pozycję towarzyską w danej grupie społecznej. Wykładnia pojęcia „czyn nierządny” przez Sąd Najwyższy i komentatorów w okresie przedwojennym była dość szeroka, choć i wtedy pojawiały się różnice zdań. W jednym z orzeczeń Sąd Najwyższy kładzie główny nacisk na treść „lubieżną” zamiaru sprawcy, na stronę subiektywną. Jeżeli tym zamiarem było zaspokojenie popędu płciowego lub podniecenie pobudliwości seksualnej przez zatknięcie z ciałem innej osoby, czyn uważa się za nierządny. W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy dał wyraz poglądowi, że od strony obiektywnej chodzi o danie upustu lubieżności sprawcy. Komentatorzy (Makarewicz, 1935 Makowski, 1937 Peiper, 1933) również bronili szerokiej interpretacji pojęcia czynu nierządnego na tle kodeksu z 1932 r.

Imponowanie fallusem jako oznaka rangi i groźby

Przy omawianiu sposobów oznaczania terytorium spotykaliśmy się poprzednio ze stosowanym przez wiele gatunków ssaków makrosomatycz- nych oznaczeniem terytoriów moczem. W celu oznaczenia terytorium

Hormonalna aktywność jajników płodu – dalszy opis

Rozwój płodów dokonuje się bowiem pod wpływem hormonów produkowanych przez organizm matki, hormonów wytwarzanych przez łożysko, a także przy udziale pozagruczołowych hormonów płodowych. Wydaje się, że zaburzenia w wytwarzaniu estrogenów są niebezpieczne dla życia lub implantacji blastocysty. W czasie ostatnich faz życia płodowego estrogeny i progesteron uczestniczą w rozwoju i dojrzewaniu drugorzędowych narządów płciowych. Swoisty związek androgenów pochodzenia nadnerczowego z receptorami pochwy dowodzi również udziału tych hormonów sterydowych (Wilson, 1978). Jednakże androgeny działają zakłócająco na rozwój żeńskich płodów. Zostało to klinicznie stwierdzone na podstawie obserwacji przypadków wyraźnej wirylizacji żeńskich płodów poddanych nadmiernemu działaniu hormonów. Jest tak w przypadku zespołu adrenogenitalnego z wrodzonym deficytem 21-hydroksylazy, przy jatrogennej wirylizacji androgenami lub anabolikami w czasie trwania ciąży lub u płodów, których matki w czasie ciąży miały nowotwór jajnika lub nadnercza z nadprodukcją androgenów.

Rak kanału szyjki macicznej

Rak kanału szyjki macicznej. W przypadkach tych część pochwowa robi zrazu wrażenie prawidłowej, gdyż nowotwór wychodzi ze śluzówki kanału szyjki. W miarę dalszego rozwoju raka kanał szyjki zostaje poszerzony, a szyjka rozdęta, jakkolwiek ujście zewnętrzne bywa jeszcze przez długi czas zamknięte. Ponad szyjką, w miejscu odpowiadającym części nadpochwowej, wyczuwa się po pewnym czasie przez sklepienie pochwy stwardnienie tkanek wskutek rozwijającego się w tym kierunku nacieku. Do zajęcia tkanki łącznej przymacicza dochodzi w tej postaci raka już bardzo wcześnie.

Choroby kobiece część 2

Zawsze pozostaje do rozstrzygnięcia pytanie, czy substancje te należy uważać za związki wewnątrzpochodne o działaniu alergicznym, czy też trującym.

Obie ewentualności są możliwe. Za podłożem alergicznym tego rodzaju objawów, jak pokrzywka, opryszczki na wargach, trądzik, zapalenie skóry, migrena itd., podczas miesiączek przemawia fakt, że mogą być wyleczone przez systematyczne wstrzykiwanie surowicy krwi chorej, pobranej w czasie przedmiesiączkowego zaostrzenia się objawów skórnych.

Ocena wpływu przekwitania i towarzyszących mu zmian w obrębie narządów rodnych na podstawie zjawisk alergicznych jest rzeczą bardzo trudną, gdyż nie ma właściwie żadnych schorzeń alergicznych

Włosy

Przydatki skórne, występujące prawie na całej powierzchni ciała, i służące, na głowie, u kobiet głównie do farbowania, u mężczyzn zaś do wypadania.

SEKSUALNOŚĆ WEDŁUG LORENZA

W rozważaniach nad seksualnością człowieka bardziej użyteczne od pojęcia instynktu okazuje się pojęcie popędu seksualnego, chociaż i ono niezbyt ściśle odzwierciedla omawianą problematykę. Przez popęd rozumie się czynniki motywacyjne uwarunkowane biologiczną strukturą organizmu, powodujące formy zachowania, których celem jest zaspokojenie określonych potrzeb organizmu. Pojęcie popęd bywa zresztą używane zamiennie lub bliskoznacznie z pojęciem motywu lub potrzeby. Niektórzy używają go zamiennie nawet na określenie instynktu. Freud rozróżniał dwa zasadnicze popędy: popęd seksualny (Eros, popęd życia) i popęd śmierci (Tanatos, popęd destruktywny), który uważał za biologiczną tendencję do zniszczenia się – powrotu do miejsca i początku pochodzenia człowieka. Jung uważał libido za masę energetyczną, której manifestacją była seksualność, a która podlega prawom stałości i równoważności. Oznaczało to, że ilość energii wydzielana z ogólnej aktywności życiowej musi się przekształcić w inną formę aktywności. Popęd rozpatrywany tu jest jako ilość energii, jako suma sił biologicznych, które są pochodną wrodzonej aktywności życiowej.

Co zmusza go do eliminacji jednych zadań na korzyść innych?

Przyjmujemy tu, że przyczyną tego zjawiska jest działanie mechanizmu określonego jako mechanizm eliminacji motywów. Działa on na podstawie systemu postaw człowieka, rozumianych jako zespęł pozytywnych lub negatywnych odruchów emocjonalnych, dla których sygnałem są określone konkretne stany otoczenia, stany własnego organizmu, treści psychiczne lub skojarzenia. Chodzi tu – ujmując rzecz w skrócie – o to, że w toku życia człowieka, zaczynając od wczesnego dzieciństwa, niezależnie od bardziej lub mniej systematyzującej się wiedzy o święcie, wskutek różnorodnych doświadczeń, i to całkiem niezależnych od siebie, wytwarzają się i, zgodnie z zasadą schizokinezy Gant- ta3, utrzymują wysoki poziom stabilności warunkowe odruchy emocjonalne, z których istnienia człowiek w większości wypadków nie zdaje sobie sprawy, które często są z sobą sprzeczne, gdyż formują się nie tyl-

Leczenie gruźlicy streptomycyną

Zrosty otrzewnowe należy rozdzielić bardzo ostrożnie ze względu na niebezpieczeństwo wytworzenia źle się gojącej przetoki po uszkodzeniu ściany jelita. Wskazaniem do zabiegu operacyjnego może być również zupełne nieoddziaływanie ustroju na leczenie zachowawcze.

Leczenie streptomycyną. Bardzo ważnym środkiem zwalczania gruźlicy okazała się w ostatnich latach streptomycyna. Zastosowano ją również w leczeniu gruźlicy narządów rodnych kobiety. Jakkolwiek brak dotąd obszernych sprawozdań statystycznych, z których można by wyciągnąć pewne wnioski, nie ulega wątpliwości, że nawet w przypadkach zaniedbanych streptomycyna powstrzymuje rozwój choroby, a czasami jest przyczyną wybitnego polepszenia się stanu zdrowia, tak że bezsprzecznie można ją dziś uważać za najskuteczniejszy środek pomocniczy w obowiązujących metodach leczenia gruźlicy ginekologicznej. Chcąc uzyskać najlepsze wyniki leczenia streptomycyną gruźlicy części rodnych kobiety należy zawsze brać pod uwagę: a) ogólny stan chorej (przebieg ciepłoty ciała, waga ciała, apetyt i czas trwania choroby), b) rozprzestrzenienie się sprawy gruźliczej, obejmującej nie tylko części rodne, lecz również inne narządy ustroju (płuca, nerki itd.),